Facebook Statistics
Značka Kvality

Verejná diskusia k návrhu Príručky EFSA pre hodnotenie a použitie výsledkov pokusov poľnej perzistencie a akumulácie v pôde pre hodnotenie expozície pôdnych organizmov látkami v pôde

30-07-2010

Uzávierka: 04.10.2010

Panel pre prípravky na ochranu rastlín a ich rezíduá EFSA (Panel PPR) začal otvorenú diskusiu k návrhu Príručky pre hodnotenie a použitie výsledkov poľných pokusov perzistencie a hromadenia v pôde pre hodnotenie expozície pôdnych organizmov látkami v pôde.

Zainteresované strany sa vyzývajú, aby predložili písomné pripomienky do 04.10.2010. Použite prosím výhradne elektronickú šablónu* dokumentu pripravenú pre predloženie pripomienok a odkážte na čísla riadkov a stránok. Vezmite prosím na vedomie, že pripomienky zaslané e-mailom alebo poštou, nemožno brať do úvahy, a preto sa na podanie nebude brať ohľad, pokiaľ je:

  • podané po uplynutí lehoty stanovenej vo výzve
  • prezentované v inej forme, než tá, ktorá je stanovené v návode a šablóne
  • nesúvisí s obsahom dokumentu
  • obsahuje sťažnosti proti inštitúciám, osobné obvinenia, irelevantné alebo urážlivé výroky či materiály
  • v súvislosti s politikou alebo aspektmi hodnotenia rizika, ktoré sú mimo rozsah činnosti EFSA.

EFSA bude hodnotiť všetky pripomienky od zainteresovaných strán, ktoré budú predložené v súlade s vyššie uvedeným kritériami. Pripomienky budú ďalej posudzované Panelom PPR EFSA a vzaté do úvahy, ak sa zistí, že sú relevantné.

* dokument pre zaslanie pripomienok je zverejnený na stránke EFSA:
http://www3.efsa.europa.eu/cf/consultation.cfm?doc=58

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood