Facebook Statistics
Značka Kvality

Úrad EFSA zahájil verejnú konzultáciu k príručke pre hodnotenie rizika nanomateriálov v potravinách a krmivách

14-01-2011

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zahájil verejnú konzultáciu k návrhu usmerňujúceho dokumentu pre aplikácie plánovaného nanomateriálu (engineered nanomaterial – ENM) v potravinách a krmivách.

Usmerňujúci dokument, vypracovaný Vedeckým výborom v reakcii na žiadosť Európskej komisie, uvádza, že v tejto vyvíjajúcej sa oblasti vedy je aj naďalej potrebné, aby bolo možné primerane charakterizovať ENM na základe klasických postupov hodnotenia rizika, identifikácie nebezpečenstva a charakterizácie nebezpečenstva nasledovaných hodnotením expozície a charakterizáciou rizika. Príručka určená žiadateľom obsahuje údaje potrebné na pochopenie špecifických vlastností ENM, čím umožňuje vykonanie hodnotenia rizika.

Navrhnutá príručka si všíma aj niekoľko nejasností týkajúcich sa metód testovania a dostupnosti dát a poskytuje odporúčania o tom akým spôsobom by hodnotenie rizík malo odrážať tieto nejasnosti.

V komentári k začatiu verejnej konzultácie, profesor Vittorio Silano, predseda Vedeckého výboru EFSA vysvetlil: "Vychádzajúc z predchádzajúcich vedeckých  stanovísk EFSA v oblasti nanotechnológií, sme teraz v pozícii poskytnúť praktické pokyny týkajúce sa procesu hodnotenia rizík. EFSA uznáva dôležitosť rozvoja metodík hodnotenia rizika v tejto oblasti vedy, podpory inovácií pri súčasnom zaistení bezpečnosti potravín a krmív. Toto je prvýkrát kedy bola vytvorená príručka pre hodnotenie rizík v oblasti nanotechnológií  využívaných v potravinovom reťazci, preto je táto verejná konzultácia pre EFSA veľmi dôležitá. Tešíme sa na preskúmanie zaslaných pripomienok."
Pripomienky k návrhu dokumentu môžu byť zasielané do 25. februára 2011. Okrem verejnej konzultácie sa EFSA stretne aj so zástupcami členských štátov EÚ za účelom prerokovania návrhu príručky.

Konečný usmerňujúci dokument bude prijatý Vedeckým výborom EFSA, ktorý po ukončení verejnej konzultácie zváži  zaslané pripomienky.

Pre mediálne otázky prosím kontaktujte:
Laura Smillie, Senior Communications Adviser
Tel: +39 0521 036 149
Email: [email protected]

•    Verejná konzultácia k: „Príručke pre hodnotenie rizika zameranej na hodnotenie potenciálnych rizík vyplývajúcich z aplikácií nanovedy a nanotechnológií v potravinách a krmivách“ 
 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood