Facebook Statistics
Značka Kvality

Tréningové kurzy realizované v rámci kontraktu OC/EFSA/AMU/2016/03

05-11-2018

Tréningové kurzy o "Riadení získavania odborných poznatkov" a "Využití usmernenia o získavaní odborných poznatkov pri hodnotení rizík pre manažment EFSA" a "Vedení protokolu Sheffield pre získavanie odborných poznatkov"

Táto záverečná správa hodnotí 5 tréningových kurzov realizovaných v rámci kontraktu: OC/EFSA/AMU/2016/03:

Lot 1: štyri kurzy o „Riadení získavania odborných poznatkov" a jeden kurz o „Využití usmernenia o získavaní odborných poznatkov v hodnotení rizika pre manažment EFSA".

Lot 2: jeden kurz o „Vedení protokolu Sheffield pre získavanie odborných poznatkov".

Táto správa obsahuje sumár spätných väzieb účastníkov kurzov a záverečné verzie materiálov z kurzov. Úrad EFSA uznal potrebu vyššej odbornej prípravy svojich členov a členov vedeckého výboru a vedeckého personálu s cieľom uľahčiť ich porozumenie, využívanie a používanie najlepších postupov hodnotenia rizík vyvinutý úradom EFSA. Okrem toho je potrebné posilniť vzájomné obohacovanie vedeckej diskusie a podporovať harmonizáciu medzi rôznymi vedeckými oblasťami v EFSA.

Záverečná správa je zverejnená: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2018.EN-1450


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood