Facebook Statistics
Značka Kvality

Stanovisko EFSA k súčasným hodnotám MRL pre forfenbukonazol.

03-09-2018

Podľa článku 12 nariadenia (EC) 396/2005 úrad EFSA prehodnotil maximálne hodnoty rezíduí (MRL) pre pesticíd aktívnu látku forfenbukonazol s cieľom hodnotenia výskytu rezíduí tejto látky v rastlinách, spracovaných komoditách, plodinách a hospodárskych zvierat. Úrad EFSA bral do úvahy závery získané v rámci smernice 91/414/EEC, limity MRL stanovené CA a správami spravodajských členských štátov spolu s doplňujúcimi údajmi. Na základe hodnotenia získaných dát boli odvodené navrhované hodnoty MRL, pričom sa vykonalo hodnotenie rizika pre spotrebiteľa. Napriek tomu, že nebolo zistené zjavné riziko pre spotrebiteľa, niektoré informácie vyžadované regulačným rámcom boli považované za chýbajúce. Preto sa hodnotenia rizika pre látku forfenbukonazol považuje zatiaľ za indikatívne a navrhované  MRL hodnoty stále vyžadujú podrobnejšie zváženie pracovníkov riadenia rizika.

Viac informácii nájdete na dole uvedenom odkaze na stránku úradu EFSA:

Link na web EFSA – publikácia:

Review of the existing maximum residue levels forfenbuconazole according to Article 12 of Regulation (EC)No 396/2005:

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5399