Facebook Statistics
Značka Kvality

Správa viacerých agentúr zdôrazňuje význam znižovania používania antibiotík

28-02-2024

V krajinách, ktoré znížili spotrebu antibiotík u zvierat aj ľudí, sa znížil výskyt baktérií odolných voči antibiotikám. Vyplýva to zo štvrtej spoločnej správy o integrovanej analýze spotreby antimikrobiálnych látok a výskytu antimikrobiálnej rezistencie (AMR) u baktérií pochádzajúcich od ľudí a zvierat určených na produkciu potravín (JIACRA IV), ktorú zverejnili Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európska lieková agentúra (EMA).

Na základe prístupu „One Health - jedno zdravie“, v ktorom sa uznáva prepojenie medzi zdravím ľudí a zvierat, sa v správe uvádzajú údaje o spotrebe antibiotík a AMR v Európe zozbierané predovšetkým v rokoch 2019 až 2021.

V rámci tohto projektu tri agentúry (ECDC, EFSA a EMA) po prvýkrát analyzovali trendy spotreby antimikrobiálnych látok a AMR v baktériách Escherichia coli (E. coli) pochádzajúcich od ľudí aj od zvierat určených na produkciu potravín. Skúmali tiež, ako sa tieto trendy menia u ľudí a zvierat určených na produkciu potravín v rokoch 2014 - 2021. Napríklad počas tohto časového obdobia sa spotreba antibiotík u zvierat určených na produkciu potravín znížila o 44 %.

Analýza, ktorú vykonali tieto tri agentúry, ukázala, že baktérie E. coli u zvierat aj u ľudí sa stávajú menej odolnými voči antibiotikám, pretože sa znižuje celková spotreba antibiotík. Z toho vyplýva, že znepokojujúce trendy v oblasti rezistencie voči antibiotikám sa dajú zvrátiť správnymi opatreniami a politikami.

V správe sa tiež uvádza, že u ľudí je používanie dôležitých skupín antibiotík, ako sú karbapenémy, cefalosporíny 3. a 4. generáciechinolóny, spojené s rezistenciou voči týmto antibiotikám u E. coli pochádzajúcej od ľudí. Podobne, používanie chinolónov, polymyxínov, aminopenicilínov a tetracyklínov u zvierat určených na produkciu potravín je spojené s rezistenciou voči týmto antibiotikám, ktorá sa vyskytuje u baktérií E. coli pochádzajúcich od zvierat určených na produkciu potravín.

Okrem toho môže byť bakteriálna rezistencia u ľudí spojená s bakteriálnou rezistenciou u zvierat určených na produkciu potravín. V správe sa uvádzajú dva príklady: Campylobacter jejuni a Campylobacter coli, ktoré sa môžu vyskytovať u zvierat určených na produkciu potravín a môžu sa prostredníctvom potravín šíriť na ľudí.

AMR predstavuje vážnu hrozbu pre verejné zdravie a zdravie zvierat. Odhaduje sa, že AMR každoročne spôsobí smrť viac ako 35 000 ľudí v Európskej únii a Európskom hospodárskom priestore (EÚ/EEA), a ako uvádza Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), predstavuje značnú záťaž pre európske systémy zdravotnej starostlivosti s približnými nákladmi vo výške 11,7 bilióna EUR ročne.

Prístup „One Health - jedno zdravie“ realizovaný prostredníctvom spolupráce ECDC, úradu EFSA a EMA a výsledky uvedené v tejto správe si vyžadujú:

  • pokračovanie úsilia o riešenie problému AMR na vnútroštátnej úrovni, na úrovni EÚ a na celosvetovej úrovni v sektore ľudí a zvierat určených na produkciu potravín;
  • harmonizovaný dohľad nad spotrebou antimikrobiálnych látok a AMR v sektore ľudí a zvierat;
  • cielené štúdie na ďalšie pochopenie šírenia AMR.

Ďalšie údaje o AMR budú k dispozícii v spoločnej výročnej správe ECDC a úradu EFSA o antimikrobiálnej rezistencii, ktorá sa zaoberá stavom AMR u baktérií postihujúcich ľudí, zvieratá a potraviny.

Správa JIACRA IV sa uverejňuje so zjednodušeným zhrnutím. Jeho cieľom je informovať zainteresované strany o práci ECDC, úradu EFSA a EMA na tejto téme, pričom sa používa zjednodušený jazyk na prezentáciu súhrnu hlavných zistení.

Odkaz na vedecké publikácie nájdete na linkoch:

Plain language summary: Fourth joint inter-agency report on integrated analysis…

Full article

Viac informácií k tlačovej správe úradu EFSA nájdete na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood