Facebook Statistics
Značka Kvality

Spoločný prístup EFSA/EMA pri posudzovaní expozície rezíduí veterinárnych liečiv, kŕmnych aditívnych látok a pesticídov v potravinách živočíšneho pôvodu

25-07-2022

Minulý týždeň úrad EMA a EFSA zahájili verejnú konzultáciu k spoločnej správe o vývoji harmonizovaného prístupu k metodikám hodnotenia expozície pre rezíduá veterinárnych liečiv, kŕmnych doplnkových látok a pesticídov v potravinách živočíšneho pôvodu.

Potraviny zo zvierat môžu obsahovať stopy veterinárnych liečiv, ako aj kŕmnych doplnkových látok a rezíduí pesticídov. Prítomnosť rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu je v Európskej únii regulovaná s cieľom zaistiť bezpečnosť spotrebiteľov.

Tieto dve agentúry EÚ sa spojili na žiadosť Európskej komisie, aby zosúladili spôsob hodnotenia expozície v potravinách, ktoré sa doteraz líšili kvôli samostatným regulačným rámcom v oblasti veterinárnych liekov, kŕmnych doplnkových látok a pesticídov.

Návrh správy vypracovali odborníci z EMA, EFSA, Spoločného výboru expertov FAO/WHO pre prídavné látky do potravín (JECFA), pre rezíduá pesticídov (JMPR) a Európskeho úradu re chemické látky (ECHA). EMA a EFSA navrhujú súbor odporúčaní na harmonizáciu a zosúladenie procesov zberu údajov a hodnotenia s cieľom zlepšiť konzistentnosť výsledkov v týchto troch oblastiach.

Verejná konzultácia je otvorená do 31. augusta 2022. Viac informácií nájdete na tomto odkaze:

https://www.ema.europa.eu/en/public-consultation-draft-report-development-harmonised-approach-exposure-assessment-methodologies


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood