Facebook Statistics

Riziká pre verejné zdravie – prenos parazitov potravinami

05-12-2018

Parazity sú významné patogény, ktoré môžu byť prenášané potravinami. Parazity majú zložité životné cykly a rôzne spôsoby prenosu. Pre parazitárne ochorenia je charakteristické dlhé obdobie bez príznakov po infikovaní jedinca parazitom. Z menovaných dôvodov je náročné posúdiť záťaž parazitárnych ochorení na verejné zdravie, ako aj dôležitosť rôznych ciest prenosu parazitov. Oblasť detekcie a diagnostiky parazitov a rozdiely v interpretácii predstavujú neustále výzvy.

Hodnotiace cvičenie (zamerané na Európu) využívalo na identifikáciu dôležitých parazitov v potravinách posudzovanie viacerých kritérií. Parazity zahrnuté do hodnotiaceho cvičenia nie sú v súčasnosti rutinne kontrolované v potravinách (Cryptosporidium spp., Toxoplasma gondiiEchinococcus spp). Infekcie spôsobené týmito parazitmi u ľudí či zvierat, alebo ich prítomnosť v potravinách, nepodlieha v členských štátoch povinnej notifikácii. V predloženom vedeckom stanovisku sú skúmané súčasné metódy detekcie, identifikácia a sledovanie týchto parazitov v príslušných potravinách. Uvádza tiež review literatúry o cestách prenosu parazitov, skúma ich výskyt a perzistenciu v potravinách a tiež možné kontrolné opatrenia pre celý potravinový reťazec. 

Uvedené parazity sú značne rozdielne, no nie je dostupných dostatok dobre zavedených, štandardizovaných a validovaných metód, ktoré by mohli byť použité v celej škále potravín. Dlhé obdobie medzi infikovaním a vznikom klinických príznakov (od niekoľkých dní pre Cryptosporidium až po roky pre Echinococcus spp.) veľmi sťažuje určenie zdroja nákazy. Znalosti životného cyklu Echinoccocus granulosus u zvierat (vrátane psov a hospodárskych zvierat) však umožňujú kontrolu tohto parazita. V prípade Echinococcus multilocularis, ktorého životný cyklus prebieha u voľne žijúcich zvierat (líšky a hlodavce), by bola kontrola drahá a komplikovaná, ale mohla by sa dosiahnuť aspoň v cielených oblastiach, pre ktoré sa vyčlenia dostatočné zdroje.

Stanovisko popisuje kvantitatívne hodnotenie rizika pre Toxoplasma v mäse. Pre Toxoplasma gondiiCryptosporidium ako fekálne kontaminanty však kvantitatívne hodnotenie rizika a stanovenie účinných kontrolných opatrení vyžaduje vývoj validovaných metód detekcie a konsenzus v protokoloch molekulárnej typizácie.

Celé vedecké stanovisko nájdete na webovom sídle EFSA.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood