Facebook Statistics
Značka Kvality

Predstavujeme TKPlate - bezpečnosť potravín bez testovania na zvieratách?

21-11-2023

Nová platforma na modelovanie a predpovedanie toxicity chemických látok a toho, čo sa s nimi deje vo vnútri ľudského organizmu a vo vnútri zvierat, predstavuje dôležitý míľnik na ceste k budúcnosti s menším alebo žiadnym testovaním na zvieratách v oblasti bezpečnosti potravín.

Z historického hľadiska sa hodnotenie bezpečnosti chemických látok v potravinách a krmivách (ako aj v prípade liekov, spotrebných výrobkov, priemyselných a iných chemikálií) zakladalo na dôkazoch z pokusov na zvieratách. Táto základná prax pri hodnotení rizík vyplývajúcich z chemických látok vo všeobecnosti zabezpečila bezpečnosť našich potravín od 50. rokov 20. storočia.

Spoločnosť a vedci však tento postup čoraz viac spochybňujú, a to z etických aj vedeckých dôvodov. Všetci chceme znížiť utrpenie zvierat - v posledných rokoch sa dosiahli zlepšenia vďaka presadzovaniu 3 R - aby sa nahradili, zredukovali a zdokonalili testovania na zvieratách (replace, reduce, refine).

Využívanie alternatívnych nástrojov na získavanie reprezentatívnejších informácií o toxikokinetike (TK) (ako organizmus zvláda chemické látky) a toxicite/toxikodynamike (TD) (čo chemické látky spôsobujú organizmu) sa tiež stáva realitou.

Krok vpred, „TKPlate“!

Predpovedanie toxikokinetiky a toxicity pomocou otvoreného softvéru

Vedci z úradu EFSA a niekoľko špičkových európskych výskumných organizácií sa spojili, aby vytvorili „TKPlate“. Je to online platforma, ktorá ponúka priestor a súbor nástrojov pre vedcov a regulačné orgány na modelovanie a predpovedanie vlastností TK a TD.

Viac informácií o novej online platforme „TKPlate“ sa dozviete od vedeckých pracovníkov úradu EFSA toxikológa Jean-Lou Dorne a štatistika/modelára Jose Cortiñas Abrahantes, ktorí vedú túto prácu, na webovej stránke úradu EFSA.

Pozrite si tiež

TKPlate Interactive Modelling Platform


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood