Facebook Statistics

Posúdenie žiadosti o obnovenie povolenia pre kŕmnu doplnkovú látku Sel-Plex®

25-07-2018

Panel pre Kŕmne doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách (FEEDAP) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) bol požiadaný o vydanie vedeckého stanoviska k žiadosti o obnovenie povolenia pre kŕmnu doplnkovú látku Sel-Plex®, obsahujúcu organickú formu selénu (selenometionín). Kŕmna doplnková látka je vyrobená za pomoci Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (inaktivované selenizované kvasinky). Sel-Plex® sa používa ako kŕmna doplnková látka pre všetky druhy zvierat.

V roku 2006 vydal FEEDAP stanovisko k bezpečnosti a účinnosti tejto kŕmnej doplnkovej látky, ktorá bola následne povolená v EÚ. Podľa predložených dôkazov spĺňa Sel- Plex®, ktorý je v súčasnosti na trhu, podmienky pre povolenie. Neboli zistené žiadne údaje, na základe ktorých by FEEDAP musel prehodnotiť predchádzajúce závery o bezpečnosti Sel-Plex®pre cieľové druhy zvierat, spotrebiteľov a životné prostredie.

FEEDAP potvrdzuje, že použitie Sel-Plex® vo výžive zvierat nepredstavuje pre spotrebiteľov riziko (pri dodržaní maximálneho prídavku selénu zo Sel-Plex® v hodnote 0,2 mg/kg krmiva, pričom sa rešpektuje maximálny obsah selénu 0,5 mg/kg krmiva). 

Na účely obnovenia povolenia Sel-Plex® FEEDAP preskúmal toxikologické štúdie. Dve štúdie toxicity po opakovaných dávkach, ktoré sa uskutočnili na potkanoch a psoch, dospeli k záveru, že toxický potenciál Sel-Plex® súvisí len s obsahom selénu.

Nové údaje ohľadom charakterizácie kŕmnej doplnkovej látky a zo štúdií o účinkoch na pokožku a oči viedli FEEDAP k opätovnému posúdeniu bezpečnosti pre užívateľa. FEEDAP dospel k záveru, že Sel-Plex®  je nebezpečný pri vdýchnutí a je pravdepodobným respiračným senzibilizátorom. Vzhľadom na vysokú prašnosť kŕmnej doplnkovej látky sú manipulujúce osoby vystavené riziku vdýchnutia. Sel-Plex® sa nepovažuje za dráždivý pre oči a pokožku.

Vedecké stanovisko je dostupné na webovom sídle úradu EFSA:https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5386


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood