Facebook Statistics

Posúdenie žiadosti o obnovenie povolenia pre kŕmnu doplnkovú látku Calsporin®

25-07-2018

Calsporin® je obchodný názov kŕmnej doplnkovej látky, ktorá obsahuje životaschopné spóry čistej kultúry Bacillus subtilis DSM 15544. V súčasnosti je povolené používať Calsporin® pre kurčatá na výkrm, odstavené prasiatka, nosnice, morky, malé druhy vtákov, okrasné vtáky a okrasné ryby.

Toto vedecké stanovisko sa týka obnovenia povolenia pre Calsporin® ako zootechnickej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm. V rokoch 2006 a 2007 prijala skupina odborníkov Panelu pre Kŕmne doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách (FEEDAP) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) 2 stanoviská k bezpečnosti a účinnosti Calsporin® pre kurčatá na výkrm. Látka bola ďalej posúdená v stanovisku z roku 2015.

Žiadateľ poskytol FEEDAP údaje, ktoré dokazujú, že Calsporin®, ktorý je v súčasnosti na trhu, spĺňa podmienky pre povolenie. V  predloženej technickej dokumentácii neboli zistené žiadne údaje, na základe ktorých by FEEDAP musel prehodnotiť predchádzajúce závery o bezpečnosti tejto kŕmnej doplnkovej látky.

FEEDAP potvrdzuje, že Calsporin® je bezpečný pre cieľové druhy zvierat, používateľov, životné prostredie a tiež pre spotrebiteľov produktov zo zvierat, ktoré boli kŕmené touto doplnkovou látkou.

Vedecké stanovisko je dostupné na webovom sídle úradu EFSA:https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5340


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood