Facebook Statistics
Značka Kvality

Pokračujúce úsilie v boji proti antimikrobiálnej rezistencii u ľudí a zvierat

01-03-2024

Podľa správy, ktorú vydal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), je rezistencia baktérií rodu Salmonella a Campylobacter voči bežne používaným antimikrobiálnym látkam naďalej často pozorovaná u ľudí aj zvierat.

Kombinovaná rezistencia voči kriticky dôležitým antimikrobiálnym látkam určeným pre humánnu medicínu, s výnimkou niektorých typov baktérií rodu Salmonella a Campylobacter coli v niektorých krajinách, však zostáva veľmi nízka.

Okrem toho sa zvýšil podiel izolátov Escherichia coli pochádzajúcich zo zvierat určených na produkciu potravín, ktoré vykazujú „úplnú citlivosť“ alebo „nulovú rezistenciu“ voči kľúčovým antimikrobiálnym látkam. Spolu s poklesom výskytu izolátov E. coli, ktoré produkujú ESBL alebo AmpC (enzýmy spôsobujúce neúčinnosť niektorých antibiotík), to dokazuje pokrok v znižovaní antimikrobiálnej rezistencie (AMR) u E. coli pochádzajúcich zo zvierat určených na produkciu potravín v niekoľkých členských štátoch EÚ.

V prípade baktérií rodu Salmonella sa rezistencia voči karbapenémom zistila u izolátov pochádzajúcich od ľudí, ale nie od zvierat určených na produkciu potravín; v prípade baktérií E. coli sa rezistencia voči karbapenémom zistila u izolátov pochádzajúcich od zvierat určených na produkciu potravín[1]. Hoci sa výskyt rezistencie voči karbapenémom v súčasnosti hlási na veľmi nízkej úrovni u izolátov pochádzajúcich od ľudí aj zvierat, v posledných rokoch sa vo väčšom počte krajín zaznamenali baktérie produkujúce karbapenemázové enzýmy u rôznych druhov zvierat. Práve to si vyžaduje pozornosť a ďalšie skúmanie, pretože karbapenémy sú skupinou antibiotík poslednej voľby a akékoľvek zistenie rezistencie na nich je značne znepokojujúce.

V rokoch 2013 až 2022 sa v prípade ľudí (minimálne v polovici krajín podávajúcich správu) boli pozorované rastúce trendy v rezistencii voči fluorochinolónom u izolátov Salmonella enteritidis a Campylobacter jejuni, ktoré sa zvyčajne spájajú s hydinou. Toto zistenie vyvoláva obavy v oblasti verejného zdravia, pretože v zriedkavých prípadoch, keď infekcie spôsobené baktériami rodu Salmonella alebo Campylobacter prerastú do závažného ochorenia, patria fluorochinolóny medzi antimikrobiálne látky používané na liečbu.

Jedna tretina krajín podávajúcich správy zaznamenala klesajúce trendy v rezistencii voči makrolidom u izolátov rodu Campylobacter pochádzajúcich od ľudí, najmä v prípade C. coli. Je to pozoruhodné, pretože zvýšená rezistencia voči fluorochinolónom znamená, že makrolidy sa stávajú dôležitejšími pri liečbe závažných infekcií prenášaných potravinami u ľudí.

V dvoch tretinách krajín podávajúcich správy sa rezistencia u izolátov pochádzajúcich od ľudí voči penicilínom a tetracyklínom časom znížila u Salmonella Typhimurium, ktorá sa zvyčajne spája s ošípanými a teľatami. Tieto antimikrobiálne látky sa často používajú na liečbu bakteriálnych infekcií u ľudí aj zvierat.

AMR zostáva hlavným problémom verejného zdravia, ktorý je potrebné riešiť na rôznych frontoch a rôznymi aktérmi. Na zníženie výskytu a šírenia baktérií odolných voči antimikrobiálnym látkam sú potrebné kľúčové opatrenia. Patrí medzi nich podpora obozretného používania antimikrobiálnych látok, podpora zlepšenia postupov prevencie a kontroly infekcií, posilnenie výskumu a inovácií pri vývoji nových antimikrobiálnych látok a zabezpečenie zavedenia politík a postupov na vnútroštátnej úrovni.

Úrad EFSA zverejnil aj niekoľko interaktívnych komunikačných nástrojov v oblasti AMR.

Interaktívny nástroj na vizualizáciu údajov zobrazuje úrovne rezistencie u ľudí, zvierat a potravín podľa jednotlivých krajín v rokoch 2021 a 2022.

 

[1] Ďalšie údaje o rezistencii voči karbapenémom u izolátov rodu Salmonella pochádzajúcich od ľudí a u izolátov E.coli pochádzajúcich od zvierat určených na produkciu potravín nájdete na stránke Antimicrobial resistance in the EU/EEA (EARS-Net) - Annual epidemiological report for 2022

 

Odkaz na vedecké publikácie nájdete na:

Viac informácií k tlačovej správe úradu EFSA nájdete na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood