Facebook Statistics
Značka Kvality

PFAS v potravinách a riziká pre ľudské zdravie

21-09-2020

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) stanovil nový prah bezpečnosti pre najrozšírenejšie perfluóralkylové zlúčeniny (PFAS), ktoré sa hromadia v tele. V novo publikovanom vedeckom stanovisku udáva, že prahovou hodnotou je týždenný príjem v množstve 4,4 nanogramu na kilogram telesnej hmotnosti.

PFAS je skupina chemikálií, ktoré sú vytvorené človekom. Používajú sa v rôznych priemyselných odvetviach po celom svete (napr. textilný priemysel, výrobky pre domácnosť, hasenie požiarov, automobilový priemysel, výroba potravín, stavebníctvo, elektronika).

Vystavenie týmto chemikáliám môže mať nepriaznivé účinky na zdravie. Ľudia môžu byť vystavení PFAS rôznymi spôsobmi, vrátane potravín. Tieto látky sa najčastejšie nachádzajú v pitnej vode, rybách, ovocí, vajciach a vo vaječných výrobkoch. Batoľatá a deti všeobecne najexponovanejšími skupinami obyvateľstva. Expozícia počas tehotenstva a dojčenia je hlavným prispievateľom k zvýšeným hladinám PFAS u malých detí.

Štyri PFAS, na ktoré sa hodnotenie EFSA zameriavalo, sú kyselina perfluóroktánová (PFOA), perfluóroktánsulfonát (PFOS), kyselina perfluórononánová (PFNA) a kyselina perfluórhexánsulfónová (PFHxS).

Vedecké stanovisko EFSA by malo podporiť manažérov rizika pri ich rozhodovaní, ako najlepšie chrániť spotrebiteľov pred vystavením PFAS prostredníctvom potravín.

Ako môže dôjsť ku kontaminácii potravín PFAS?

Ku kontaminácii môže dochádzať prostredníctvom pôdy a vody používaných na produkciu potravín, ale aj cez obaly alebo nástroje obsahujúce PFAS. Tieto látky sa tiež môźu vyskytovať v mäse zvierat, ktoré konzumovali PFAS v kontaminovanej vode a krmive.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.

Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:

EFSA Media Relations Office
Tel.:       +39 0521 036 149
Email:   [email protected]


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood