Facebook Statistics
Značka Kvality

Očkovanie hydiny proti vysokopatogénnej vtáčej chrípke - dostupné vakcíny a stratégie očkovania

13-11-2023

Podklady pre vedecké stanovisko

 • V Európskej únii (EÚ) sa v posledných rokoch vyskytla epidémia vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI) u voľne žijúcich a domácich vtákov.
 • Oblasti s hustou populáciou hydinových fariem sú obzvlášť ohrozené prenosom HPAI.
 • Okrem už zavedených opatrení (napr. dohľad, biologická bezpečnosť a včasné zisťovanie) možno zvážiť aj očkovanie na prevenciu a kontrolu HPAI.

Čo sa požadovalo od Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA)?

 • Európska komisia (EK) požiadala o prehľad dostupných vakcín proti HPAI, ich účinnosti proti vírusom, ktoré v súčasnosti cirkulujú a o posúdenie rôznych schém očkovania s cieľom poskytnúť informácie pre rozhodnutia o možných stratégiách očkovania.
 • Úrad EFSA bol tiež poverený posúdením opatrení na sledovanie a zmiernenie rizika v očkovaných oblastiach a farmách. Týmito témami sa bude zaoberať samostatné vedecké stanovisko , ktorého finalizácia sa očakáva v marci 2024.

Ako úrad EFSA vykonával túto prácu?

 • Úrad EFSA vydal k tejto téme vedecké stanovisko v roku 2007.
 • V súčasnom vedeckom stanovisku boli informácie o dostupných vakcínach a ich vlastnostiach zozbierané prostredníctvom rešerše literatúry a v prieskume, ktorý začala Európska agentúra pre lieky (EMA) a ktorý rozšírili úrad EFSA a Svetová organizácia pre zdravie zvierat (WOAH). Údaje boli zozbierané aj prostredníctvom konzultácií s referenčným laboratóriom EÚ (EURL) a sieťou národných referenčných laboratórií (NRL) a tiež priamo z webových stránok farmaceutických spoločností.

Viac informácií o práci úradu EFSA, o obmedzenia, neistotách, ale aj o výsledkoch, či dôsledkoch nájdete na webovej stránke úradu EFSA.

Aké sú kľúčové odporúčania?

Odporúčania pre tvorcov politík a manažérov rizika:

 • Preventívne očkovanie je optimálnou stratégiou očkovania na minimalizáciu počtu ohnísk a trvania epidémie a malo by sa vykonávať u najnáchylnejších a najinfekčnejších druhov hydiny v oblastiach s vysokým rizikom prenosu. Na zvýšenie ochrany sa môže použiť viacnásobné podanie (t. j. posilňovacie očkovanie).
 • V prípade výskytu ohniska sa odporúča núdzové ochranné očkovanie v okruhu 3 km od ohniska v oblastiach s vysokým rizikom prenosu.
 • Účinnosť vakcíny by sa mala monitorovať pri všetkých stratégiách očkovania.
 • Očkovanie by malo dopĺňať, a nie nahrádzať, iné preventívne a kontrolné opatrenia, ako je monitorovanie infekcie u vtákov, včasné zisťovanie a biologická bezpečnosť a tiež sa odporúča ako súčasť integrovaného prístupu ku kontrole choroby.

Odporúčania pre výskumnú komunitu:

 • Vedecké stanovisko obsahuje odporúčania pre budúce vedecké štúdie o vakcínach proti HPAI, pokiaľ ide o typy vakcín, ktoré treba vyvinúť a pre ktoré druhy vtákov; aspekty vakcín, ktoré by sa mali skúmať a typ štúdií, ktoré by sa mali vykonať.

Referencie

Očkovanie hydiny proti vysokopatogénnej vtáčej chrípke – časť 1. Dostupné očkovacie látky a stratégie očkovania.

Links to science

Zjednodušené zhrnutie | Vedecké stanovisko

Viac informácií k tlačovej správe úradu EFSA nájdete na webovej stránke úradu EFSA

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood