Facebook Statistics

Motýľ Priadkovček dubový môže predstavovať riziko pre zdravie rastlín

30-06-2009

Vedecký panel EFSA pre zdravie rastlín (ďalej Panel PLH) hodnotil analýzu rizika, týkajúcu sa škodcu Priadkovčeka dubového (Thaumetopoea processionea L.), ktorú predložilo Spojené kráľovstvo (UK). Experti Panelu PLH sa vo svojom stanovisku zhodli na tom, že tento škodlivý hmyz predstavuje potenciálne riziko pre duby v južných oblastiach UK. Panel PLH však nepodporil záver, že ohrozenie škodcom bolo závažné.

Skupina odborníkov tiež uvažovala o riziku, ktoré tento škodca predstavuje pre celú Európsku úniu. Panel PLH na základe prehľadu vedeckej literatúry a na základe konzultácií s európskymi expertmi zhodnotil, že priradenie Priadkovčeka dubového do zoznamu škodlivých organizmov v EÚ môže byť považované za oprávnené, hoci bola zaznamenaná vysoká miera neistoty, týkajúca sa rozsahu účinkov tohto hmyzu na zdravie rastlín.

Priadkovček dubový kladie vajcia na vetvy dubov, pričom larvy, ktoré sa vyliahnu, žijú v skupinách a tvoria hniezda, z ktorých potom v zástupe migrujú s cieľom nakŕmiť sa v korunách stromov. Okrem toho, že títo škodcovia ovplyvňujú zdravie rastlín, húsenice Priadkovčeka dubového vytvárajú štetiny, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie u ľudí a zvierat.

Panel PLH sa domnieva, že v prípade neexistencie prírodných bariér sa hmyz môže rozšíriť do priľahlých oblastí prostredníctvom tzv. prírodného rozptýlenia, ktoré predstavuje napr. rozlet, a tiež by mohol byť zavlečený do nových oblastí prostredníctvom kontaminovaných rastlín duba, používaných na výsadbu. Prostredníctvom fytosanitárnych opatrení, zameraných  na postihnuté rastliny, ako je napríklad stály dohľad nad škodcami, by sa mohla znížiť pravdepodobnosť kontaminácie nových oblastí týmito škodcami.

V mnohých častiach Európy, ako napríklad v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Lotyšsku, Litve, Švédsku, či Malte, v súčasnosti nebol hlásený výskyt Priadkovčeka dubového.
Medzi faktory, ktoré obmedzujú usadenie hmyzu, patrí dostupnosť dubov a nízke letné teploty. Predbežné analýzy klímy, ktorú vykonal Panel PLH, ukázali, že hmyz by sa mohol tiež usadiť v južných častiach najsevernejších členských štátov. Členovia Panelu PLH vyjadrili menšinové stanovisko, týkajúce sa úvah o škodcovi ako o škodlivom organizme.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood