Facebook Statistics
Značka Kvality

Literárny prehľad o in silico metódach predikcie toxicity proteínov

11-09-2018

Termín: 

25.september 2018 - 23:59

Rozpočet: 

€ 100 000

Predbežný dátum spustenia výzvy: 

September, 2018

Cieľ: Cieľom zmluvy vyplývajúcej zo súčasného postupu verejného obstarávania je získať literárny prehľad o toxicite spojenej s proteínmi u ľudí a zvierat; ciele vyhľadávania sú nasledujúce

  1. Identifikácia, zoznam a klastrové proteíny, o ktorých je známe, že sú spojené s nežiaducimi účinkami u ľudí a zvierat;
  2. Identifikácia molekulárnych znakov (napr. motívy, domény) identifikovaných „toxických“ proteínov a patogenetických mechanizmov vedúcich k nepriaznivým účinkom u ľudí a zvierat;
  3. Identifikácia dostupných databáz a zhodnotenie ich relevantnosti s ohľadom na rozsah.

Kritéria výberu – technické a profesionálne kapacity:
Schopnosť poskytnúť tím odborníkov, ktorý je v súlade s týmito špecifickými odbornými požiadavkami:

  • Najmenej 2 experti (1 junior a 1 senior expert) v oblasti biológie proteínov, biochémie proteínov a biológie molekulárnych štruktúr makromolekúl, molekulárne patológie, toxikológie a bioinformatiky (in silico nástroje predikcie).
  • Junior expert by mal mať najmenej 2-ročné skúsenosti; senior výskumník – vedec  by mal mať namenej 10-ročné skúsenosti. Vedúci projektu (1 z vyššie uvedených 2 expertov) by mal mať skúsenosti s koordináciou medzinárodných vedeckých projektov v danej oblasti.
  • Tím expertov musí mať celkovo vynikajúcu úroveň hovorenej a písanej štandardnej angličtiny.

Ak máte záujem o túto výzvu zašlite v termíne email na adresu [email protected]  s uvedením odkazu na výzvu a našpecifikujte uvedené nasledujúce informácie:

  • Vaše meno/názov organizácie a jej adresu;
  • či by ste sa chceli zúčastniť ako fyzická osoba alebo organizácia/ súkromná spoločnosť. 

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood