Facebook Statistics

Hodnotenie rizík súvisiacich s potravinárskymi aditívnymi látkami

19-03-2009
Odborná správa k problematike bezpečnosti aplikácie glykozidov steviolu v potravináchHodnotenie rizík vyplývajúcich z využívania nanotechnológií v oblasti potravín a krmív

19-11-2008
Nanovedy a nanotechnológie sú nové interdisciplinárne oblasti výskumu a vývoja, ktoré majú za cieľ riadiť základnú štruktúru a správanie sa hmoty na úrovni atómov a molekúl.Hodnotenie expozície kadmiom v podmienkach Slovenskej republiky

19-11-2008
Slovensko i napriek svojej malej rozlohe, patrí ku krajinám, ktoré majú regionálne veľmi znečistené životné prostredie.Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood