Facebook Statistics

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Oprava Chaty Gazárka

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Likvidácia nebezpečného odpadu – eternitu zo strechy hospodárskej budovy Rakytov na LS Ľubochňa.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Prípravok BIOBIT XL

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Búracie práce na DHS Smolenice

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Oprava LC Filipovo

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Likvidácia nebezpečného odpadu – eternitu zo strechy hospodárskej budovy Lipová na LS Ľubochňa

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

10-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie PD – protivodňová ochrana lesov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

10-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Chladiaci box na zverinu

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Oprava Lesnej cesty Remitáž – Zlatno

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia strechy AB OZ Smolenice

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Biologické služby vrátane dodávky biologického materiálu

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Služby v poľovníctve v PR Muránska planina pre rok 2019

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Služby v poľovníctve v PR Malá Vieska s uznaným Zverníkom Rákoš pre rok 2019


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood