Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-05-2019

Názov predmetu zákazky:

Oprava izolácie plochej strechy budovy VSaM.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)