Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

29-05-2019

Názov predmetu zákazky:

Vypracovanie vzorových podkladov pre vyhlásenie výzvy v rámci podopatrenia 7.3 PRV SR 2014-2020 – Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania, zlepšovania a rozširovania, pasívnu širokopásmovú infraštruktúru a poskytovanie širokopásmového prístupu a elektronickej verejnej správy

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)