Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

24-05-2019

Názov predmetu zákazky:

Presun majetku (inventár, kancelársky nábytok a drobné elektro), manipulácia s nákladom

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)