Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

24-05-2019

Názov predmetu zákazky:

Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní v Krásne nad Kysucou

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)