Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

30-05-2019

Názov predmetu zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)