Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-05-2019

Názov predmetu zákazky:

Výskum verejnej mienky medzi obyvateľmi Slovenska o znalostiach, zvyklostiach a konzumácii produktov sladkovodnej akvakultúry a overenia efektivity informačnej kampane o tejto téme

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)