Facebook Statistics

Hodnotenie bezpečnosti endo‐1,4‐β‐xylanázy produkovanej Bacillus subtilis (kmeň XAS)

22-01-2019

Potravinársky enzým endo-1,4-β-xylanáza (4-β-d-xylan xylanohydroláza, EC 3.2.1.8) je určený na použitie v procesoch pečenia. Enzým je produkovaný geneticky modifikovaným bakteriálnym druhom Bacillus subtilis (kmeň XAS). V produkčnom organizme sú prítomné gény rezistencie voči antibiotikám.

Na základe maximálnych úrovní použitia bolo odhadnuté, že v európskej populácii sa expozícia enzýmu spolu s organickými pevnými látkami (TOS) pohybuje až do 0,014 mg TOS/kg telesnej hmotnosti/deň. Testy genotoxicity nevzbudili obavy o bezpečnosť enzýmu. Systémová toxicita bola hodnotená pomocou 90-dňovej štúdie perorálnej toxicity u potkanov s opakovaným podávaním. Panel Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) pre prídavné látky v potravinách a arómy (Panel FAF) zistil hladinu bez pozorovaného nežiaduceho účinku (NOAEL) ako 55% TOS/kg telesnej hmotnosti/deň.

V enzýme boli hľadané podobnosti k aminokyselinovej sekvencii  známych alergénov a nebola nájdená žiadna zhoda. Panel FAF sa domnieva, že pri zamýšľaných podmienkach použitia síce nemožno vylúčiť riziko senzibilizácie a alergických reakcií, no pravdepodobnosť ich výskytu je nízka.

Nakoľko nebol dostatočne preukázaný nedostatok životaschopných buniek v potravinárskom enzýme, Panel FAF nemôže dospieť k záveru o rizikách spojených s možným šírením tohto geneticky modifikovaného bakteriálneho kmeňa nesúceho determinanty antimikrobiálnej rezistencie.

Celé vedecké stanovisko je dostupné na webovom sídle EFSA.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood