Facebook Statistics

EFSA oznamuje zámer harmonizovať monitoring dvoch zoonóz prenášaných potravinami

13-11-2009

EFSA vydal dve nové správy zamerané na zlepšenie monitoringu a oznamovanie v rámci EÚ dvoch baktérií zodpovedných za zoonotické ochorenia, ktoré sa môžu prenášať zo zvierat a potravín na ľudí. Ide o baktérie Yersinia (Yersinia enterocolitica), ktoré zapríčiňujú tretie najčastejšie oznamované zoonózy v Európe a VTEC (verotoxigénne Escherichia coli), ktoré, aj keď sú menej rozšírené, môžu mať fatálne dôsledky.

Technické špecifikácie obsiahnuté v správach opisujú, ako by bolo možno údaje zozbierať a zahrnujú stratégiu odberu vzoriek na základe rizika a špecifikujú podrobnosti o frekvencii a metódach odberu vzoriek a laboratórnej analýzy. Umožní to členským štátom vyprodukovať relevantnejšie a porovnateľné údaje, ktoré pomôžu EFSA v zámere analyzovať výskyt týchto zoonóz a identifikovať zdroje zoonóz na infikovanie ľudí. Harmonizácia bude viesť k ekonomickejšiemu monitoringu.

Yersinia enterocolitica je baktéria prenášaná prasatami, menej ostatnými zvieratami. Keď sa prenesie na ľudí, zapríčiňuje infekčné ochorenie nazývané Yersinióza. Najčastejšie postihuje malé deti a vyvoláva horúčku, bolesť brucha a hnačky. V stanovisku týkajúcom sa monitoringu Y. enterocolitica u prasiat [1] publikovanom v roku 2007 odporučili experti Panelu EFSA pre biologické riziká (BIOHAZ), aby sa národné prieskumy prasiat na bitúnkoch vykonávali v závislosti od prevalencie tohto ochorenia v jednotlivých členských štátoch.

Infekcie zapríčinené VTEC, aj keď sú menej rozšírené, môžu mať vážne dopady na zdravie, ako je napríklad akútne zlyhanie obličiek u malých detí. EFSA odporúča monitorovať VTEC u mladého dobytka a oviec na bitúnku aspoň každé 3 roky. Vychádza sa zo stanoviska Panelu EFSA pre biologické riziká z roku 2007 [2] na identifikáciu a monitoring patogénnych kmeňov VTEC u ľudí.

Návody na postup boli vypracované podľa posledných súhrnných správ EFSA, ktoré ukázali, že údaje na hodnotenie zdrojov infekcií u ľudí z týchto dvoch prenášačov zoonóz sú nedostatočné. Pre EFSA je prístup ku kvalitným údajom základom pre poskytnutie čo najlepšieho vedeckého poradenstva na podporu manažérov rizika pri ich rozhodovaní pri ochrane zdravia ľudí v celej EÚ.


[1] Scientific Opinion of EFSA’s BIOHAZ Panel, Monitoring and identification of human enteropathogenic Yersinia, 2007

[2] Scientific Opinion of EFSA’s BIOHAZ Panel, Monitoring of verotoxigenic Escherichia coli (VTEC) and identification of human pathogenic VTEC types, 2007