Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA a ECDC vydali správu za rok 2008 o zoonózach a o ohniskách alimentárnych ochorení v EÚ

01-02-2010

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) zverejnili svoju výročnú správu o zoonózach a o ohniskách alimentárnych ochorení pre rok 2008, ktorý dáva prehľad pôvodcov infekcií spoločných ako pre človeka tak aj pre zvieratá a ohnísk nákazy spôsobených konzumáciou kontaminovaných potravín. Správa ukazuje, že počet prípadov ochorení u ľudí pre troch najviac hlásených pôvodcov infekcií bola v roku 2008 nižšia ako v roku 2007.

Campylobakterióza zostala najčastejšou zoonotickou infekciou u ľudí v celej Európskej únii s 190.566 prípadmi hlásenými v roku 2008 (pokles z 200.507 v roku 2007). V potravinách, Campylobacter, ktorý môže spôsobiť hnačku a horúčku, bol väčšinou nájdený v surovom hydinovom mäse. U živých zvierat Campylobacter bol nájdený u hydiny, ošípaných a hovädzieho dobytka. Výskyt Salmonel, druhej najčastejšie uvádzanej zoonotickej infekcie u ľudí, sa významne znížil v priebehu posledných piatich rokov, pričom 131.468 prípadov v roku 2008 v porovnaní so 151.998 v roku 2007 predstavuje 13,5%-ný  pokles. Salmonela však zostala najčastejšou príčinou ohnísk alimentárnych ochorení. Salmonela bola zistená najčastejšie v surovom kuracom, morčacom a bravčovom mäse. V chovoch zvierat, bol zaznamenaný  významný pokles Salmonela enteritidis, ktorá najčastejšie postihuje ľudí [1] a bola  pozorovaná v kŕdľoch nosníc [2].

Rok 2008 bol prvým rokom, keď členské štáty EÚ realizovali nový program zavedený Európskou komisiou na zníženie prevalencie salmonely u nosníc [3]; 20 členských štátov už splnilo stanovený cieľ zníženia pre tento rok. To by mohlo byť dôvodom na zníženie Salmonela enteritidis infekcie u ľudí, pretože vajcia ako je známe, sú najvýznamnejším zdrojom týchto infekcií, píše sa v správe. "Stojí za zmienku, že počet prípadov Salmonela klesá ako u zvierat, tak aj u ľudí. Závery správy podporujú Komisiu a členské štáty pri znižovaní výskytu zoonóz v EÚ, "povedal Hubert Deluyker, riaditeľ vedeckej spolupráce a pomoci EFSA.

Andrea Ammon, ECDC vedúci oddelenia dohľadu, pridáva: "Je povzbudzujúce sledovať, celkový pokles u väčšiny pôvodcov chorôb, ktoré správa uvádza. Akokoľvek, tu nie je priestor na zľavenie a správa slúži na zdôraznenie dôležitosti spoločného úsilia medzi ECDC a EFSA pri poskytovaní cenných údajov pre zníženie zoonotických ochorení. "

S 1381 potvrdenými prípadmi v roku 2008, infekcie spôsobené Listériami vykázali pokles o 11% oproti roku 2007. Aj keď v porovnaní so Salmonela a Campylobacter sú menej časté u ľudí, pre  Listérie je známa skutočnosť vysokej úmrtnosti, pričom najviac postihnuté sú zraniteľné skupiny, ako sú seniori. V potravinách, v rámci štúdie sa zistilo, že Listérie nad stanovené bezpečnostné limity boli zistené v niektorých priamo konzumovateľných  potravinách, predovšetkým v údených rybách, tepelne-opracovaných mäsových výrobkoch a syroch.

Hlásených prípadov horúčky Q u ľudí sa zvýšil z 585 v roku 2007 na 1599 v roku 2008 [4]. Toto ochorenie spôsobené baktériou Coxiella burnetii je spôsobené hlavne z vdychovaním kontaminovaného prachu okolo infikovaného hovädzieho dobytka, oviec a kôz. Q horúčka spôsobuje ochorenie podobné chrípke a gastrointestinálne príznaky také, akými sú horúčka a hnačka. U zvierat bol najvyšší výskyt infekcie hlásený u kôz.

Na verotoxigenickú Escherichia coli (VTEC), pripadlo celkom 3159 infekcií u ľudí v EÚ, čo predstavuje takmer 9%-ný nárast oproti predchádzajúcemu roku. U zvierat a potravín, VTEC sa najčastejšie vyskytuje u hovädzieho dobytka a hovädzieho mäsa. Počet prípadov Yersinia u ľudí v roku 2008 bol 8346, čo je  7%-ný  pokles oproti roku 2007, a baktérie boli pozorované prevažne  u ošípaných a bravčového mäsa.

Správa takisto obsahuje prehľad ohnísk alimentárnych nákaz z roku 2008: bolo zaznamenaných 5332 prípadov, postihujúcich viac ako 45.000 ľudí, ktoré spôsobili 32 úmrtí. Väčšina ohnísk bola spôsobená Salmonela (35%), nasledujú vírusy a bakteriálne toxíny. Najčastejšie potravinové zdroje týchto ohnísk boli vajcia a vaječné výrobky (23%), bravčové mäso a mäsové výrobky (10%) a jedlá podávané v bufetoch (9%). Správu, ktorá pokrýva 15 pôvodcov infekcií, sú  aj údaje o iných zoonóz ako brucelózy, tuberkulózy hovädzieho dobytka a besnoty, a o dvoch parazitických zoonózach Trichinelóza a Echinokokózu.

Plná verzia správy s údajmi pre jednotlivé krajiny a prílohami je k dispozícii na EFSA a ECDC webových stránkach.

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/zoonoses100128.htm

Poznámky:

 V roku 2008, 27 členských štátov a 4 nečlenské štáty EÚ, poskytli informácie o výskyte zoonóz a ich pôvodcov pre Európsku komisiu (EK), EFSA a ECDC. S pomocou Centra pre zoonózy, EFSA a ECDC spoločne analyzovali všetky dáta a výsledky analýzy sú zverejnené v tejto ročnej súhrnnej správe. Zoonózy sú infekcie a choroby, ktoré sú priamo alebo nepriamo prenosné medzi zvieratami a ľuďmi, napríklad konzumáciou kontaminovaných potravín. Závažnosť týchto ochorení u ľudí kolíše od miernych príznakov až po život ohrozujúcich stavov. S cieľom zabrániť vzniku zoonóz, je dôležité zistiť, ktoré zvieratá a potraviny sú hlavným zdrojom infekcií. Na tento účel informácie zamerané na ochranu ľudského zdravia je potrebné zhromažďovať, analyzovať zo všetkých členských štátov (Mss) Európskej únie (EÚ) .

Ak chcete zachovať potraviny bezpečné pred mikroorganizmami, odporúča sa dodržiavať správnu hygienickú prax pri príprave jedál a variť potraviny dôkladne. Viac informácií nájdete na adrese (Svetovej zdravotníckej organizácie WHO) "Päť kľúčov k zvýšeniu bezpečnosti potravín"

[1] Salmonela enteritidis a Salmonela typhimurium boli najčastejšie typy salmonel u ľudí (čo predstavuje spolu 79,9% ľudí prípadov).
[2] Na základe prieskumu vykonanom v rokoch 2004-2005, 18,3% kŕdľov nosníc boli pozitívne na Salmonela enteritidis v 23 členských štátov, ktoré sa zúčastnili prieskumu a v roku 2008 u 3,1% kŕdľov nosníc bola pozitívne uvedená salmonela potvrdená v 25 členských štátoch, ktoré poskytli údaje.
[3] V súlade s nariadením Rady (ES) č 2160/2003, tieto programy kontroly sú cielené na dosiahnutie zníženie výskytu salmonely podľa cieľov stanovených v nariadeniach (ES) č 1003/2005 a č 1168/2006, a zahŕňajú tieto druhy: S. enteritidis, S. typhimurium, S. infantis, S. virchow a S. hadar v reprodukčných kŕdľoch a S. enteritidis, S. typhimurium v kŕdľoch nosníc.
[4] EFSA v súčasnosti pracuje na stanovisko o Q horúčke u hospodárskych zvierat v EÚ, ktorá môže predstavovať riziko pre verejné zdravie. Výsledky tohto stanoviska budú k dispozícii neskôr v roku 2010. Nová zložka na kľúčové tému horúčka Q je k dispozícii na internetovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood