Facebook Statistics
Značka Kvality

Dymové arómy: Otázky a odpovede s Wimom Mennesom, predsedom pracovnej skupiny úradu EFSA pre arómy

27-11-2023

Dymové arómy slúžia ako alternatíva k tradičnému údeniu, ktoré sa dlhodobo používa na konzervovanie určitých potravín, ako sú ryby, mäso a mliečne výrobky. Proces údenia mení aj ich chuť.

Dymové arómy nemajú rovnakú konzervačnú funkciu, ale po pridaní do potravín im dodávajú dymovú chuť.

Úrad EFSA posúdil bezpečnosť ôsmich dymových aróm na trhu EÚ, ktorých povolenie sa malo obnoviť v súlade s platnými právnymi predpismi.

Wim Mennes, predseda pracovnej skupiny úradu EFSA pre arómy, nás oboznamuje s hlavnými zisteniami tejto práce a ďalšími krokmi.

Po prvé, v ktorých potravinách sa používajú dymové arómy?

Dymové arómy sa pridávajú do potravín, ako je mäso, ryby alebo syr, ako alternatíva k tradičnému údeniu. Môžu sa však používať aj ako ochucovadlá do iných potravín, ako sú polievky, omáčky, nápoje, čipsy, konzumné ľady a cukrovinky.

Prečo úrad EFSA vyhodnotil ich bezpečnosť?

Činnosť úradu EFSA v oblasti dymových aróm je vymedzená právnymi predpismi EÚ, ktoré vyžadujú, aby sa bezpečnosť dymových aróm posúdila pred ich uvedením na trh. Aj tie, ktoré sú v súčasnosti na trhu, sa musia prehodnotiť pred skončením obdobia ich povolenia.

Osem práve posudzovaných výrobkov bolo na trhu EÚ posledných 10 rokov a žiadatelia požiadali Európsku komisiu o predĺženie ich povolení na ďalších 10 rokov. V prípade ďalších dvoch výrobkov, ktoré sú v súčasnosti na trhu EÚ, žiadateľ nepožiadal o predĺženie ich povolenia.

Aké sú zdravotné riziká?

Na základe dostupných vedeckých dôkazov sme nemohli vylúčiť obavy týkajúce sa genotoxicity žiadnej z ôsmich dymových aróm.

Genotoxicita je schopnosť chemických látok poškodzovať genetický materiál buniek. Zmeny alebo mutácie genetickej informácie v bunke môžu zvýšiť riziko vzniku ochorení, ako je rakovina a dedičné choroby. Pre tento typ toxicity nie je možné určiť bezpečnú úroveň.

Posudzoval úrad EFSA tieto arómy už v minulosti?

Áno, hodnotili sme ich v rokoch 2009 až 2012, aby sme poskytli informácie pre Európsku komisiu a členské štáty EÚ pri rozhodovaní, či ich používanie povoliť alebo nie.

V tom čase skupina odborníkov identifikovala obavy o bezpečnosť väčšiny výrobkov z dôvodu ich nedostatočnej miery bezpečnosti pri navrhovaných úrovniach použitia.

To viedlo Európsku komisiu a členské štáty EÚ k revízii úrovní použitia navrhovaných žiadateľom a k povoleniu obmedzenejšieho použitia v potravinách.

Čo bolo tentokrát nové?

Na posúdenie nových údajov predložených žiadateľmi sme použili aktualizovanú metodiku. Je opísaná v aktualizovanom vedeckom usmernení úradu EFSA na rok 2021, ktoré v čase prvého hodnotenia nebolo k dispozícii. Odporúča sa v ňom, že ak sa potvrdí, že jedna zložka komplexnej zmesi (ako napríklad dymové arómy) je genotoxická, celá zmes sa má považovať za genotoxickú.

Dospeli sme k záveru, že šesť nami posudzovaných dymových aróm obsahuje genotoxické látky, a preto vyvolávajú obavy o bezpečnosť. A v prípade ďalších dvoch sme nemohli vylúčiť obavy o bezpečnosť z dôvodu nedostatku údajov.

Čo znamená odporúčanie úradu EFSA týkajúce sa dymových aróm pre spotrebiteľov?

Vo všeobecnosti môže byť pri konzumácii genotoxických látok zvýšené riziko škodlivých účinkov. Pravdepodobnosť vzniku týchto účinkov však závisí od rôznych faktorov vrátane genetiky a stravovacích návykov jednotlivca. Úrad EFSA neskúmal pravdepodobnosť, že by sa takéto škodlivé účinky objavili v dôsledku konzumácie potravín ochutených dymovými arómami. Treba však poznamenať, že úrad EFSA pri svojich hodnoteniach uplatňuje konzervatívny prístup, čo znamená, že pri odhadovaní nebezpečenstiev a rizík berie do úvahy najhoršie možné scenáre.

Vyvážená strava vo všeobecnosti znižuje pravdepodobnosť vystavenia potravinovým rizikám. Vyvážená strava so širokou škálou potravín, napr. mäsa, rýb, zeleniny, by mohla spotrebiteľom pomôcť znížiť príjem škodlivých látok.

Čo sa bude diať teraz?

Európska komisia a členské štáty EÚ dôkladne zvážia vedecké odporúčania úradu EFSA v rámci diskusií o vhodných možnostiach riadenia rizík pre dymové arómy, ktoré sú v súčasnosti na trhu.

Odkazy na vedecké publikácie nájdete na linkoch:

Tlačovú správu úradu EFSA môžete nájsť na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood