Facebook Statistics
Značka Kvality

Anorganický arzén v potravinách - potvrdené obavy o zdravie

31-01-2024

Vystavenie spotrebiteľov anorganickému arzénu v potravinách vyvoláva podľa záverov najnovšieho hodnotenia rizika tohto kontaminantu, ktoré vykonal úrad EFSA, obavy o zdravie. Toto zistenie potvrdzuje výsledky predchádzajúceho posúdenia rizík spojených s prítomnosťou anorganického arzénu v potravinách, ktoré úrad EFSA vykonal v roku 2009.

Európska komisia požiadala úrad EFSA, aby aktualizoval svoje hodnotenie anorganického arzénu a zohľadnil nové štúdie o jeho toxických účinkoch. Úrad EFSA konzultoval svoj návrh stanoviska s externými zainteresovanými stranami a pred jeho finalizáciou zvážil početné pripomienky, ktoré mu boli doručené.

Aké potraviny obsahujú anorganický arzén

Arzén je bežne sa vyskytujúca kontaminujúca látka, ktorá je prítomná v prírode. Vyskytuje sa v rôznych formách v závislosti od jeho chemickej štruktúry.

Potraviny sú hlavným zdrojom vystavenia anorganickému arzénu pre širokú európsku populáciu. K vystaveniu sa arzénu v potrave prispieva najmä ryža, výrobky na báze ryže ako aj obilniny a výrobky na báze obilnín. K expozícii prispieva aj pitná voda, hoci jej hladiny sú v Európe zvyčajne nízke.

Zdravotné riziká

Dlhodobý príjem anorganického arzénu sa spája s celým radom nepriaznivých účinkov na ľudské zdravie vrátane niektorých foriem rakoviny. Úrad EFSA pri svojom hodnotení považoval za najvýznamnejší škodlivý účinok zvýšený výskyt rakoviny kože spojený s vystavením anorganickému arzénu.

Pri posudzovaní genotoxických a karcinogénnych látok, ktoré sú neúmyselne prítomné v potravinovom reťazci, úrad EFSA vypočítava rozpätie expozície (MOE) pre spotrebiteľov. MOE je pomer dvoch faktorov: dávky, pri ktorej sa pozoruje malý, ale merateľný nepriaznivý účinok, a úrovne expozície látke pre danú populáciu. Nízka hodnota MOE predstavuje väčšie riziko ako vyššia hodnota MOE.

Na základe dostupných údajov zo štúdií na ľuďoch by MOE 1 alebo menej zodpovedala úrovni vystavenia anorganickému arzénu, ktorá by mohla byť spojená so zvýšeným rizikom rakoviny kože.

U dospelých sú hodnoty MOE nízke - pohybujú sa v rozmedzí od 2 do 0,4 u priemerných spotrebiteľov a od 0,9 do 0,2 u spotrebiteľov s vysokou spotrebou.

Ďalšie kroky

Úrad EFSA tiež posudzuje potenciálne riziká spojené s vystavením organickému arzénu v potravinách. Po dokončení tohto hodnotenia rizík sa posúdia možné riziká spojené s kombinovanou expozíciou organickému a anorganickému arzénu v potravinách.

Odkaz na vedecké publikácie nájdete na linkoch:

Tlačovú správu úradu EFSA nájdete na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood