Facebook Statistics

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Služby v poľovníctve v PR Karafová pre rok 2019

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Služby v poľovníctve v PR Dolinka pre rok 2019

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

30-04-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia kancelárií

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

25-04-2019
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie a vybavenie stavebného povolenia na stavbu „Oporný múr Tatranská Javorina"

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-04-2019
Názov predmetu zákazky:
Oprava opevnenia na oboch brehoch prívodného kanála č. 5210 200 005

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-04-2019
Názov predmetu zákazky:
Komplexná servisná starostlivosť pre veľkoformátovú tlačiareň Océ ColorWave 650

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-04-2019
Názov predmetu zákazky:
Systém na evidenciu a schvaľovanie objednávok, žiadaniek, zmlúv, vrátane definovania a správy rozpočtov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

05-04-2019
Názov predmetu zákazky:
Poskytovanie prístupu do spravodajského servisu

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

05-04-2019
Názov predmetu zákazky:
Osobné ochranné pracovné prostriedky

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

29-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Technická podpora Veterinárneho informačného systému – rok 2019

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Komplexné organizačno-technické zabezpečenie prezentácie a národného stánku na veľtrhu World of Private Label International Trade Show PLMA (Private Label Manufacturers Association) v Amsterdame

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Školenie na poskytovanie prvej pomoci

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

25-03-2019
Názov predmetu zákazky:
MFF Agrofilm 2019 - zabezpečenie tlačového strediska a výroba a dodanie filmu o festivale


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood