Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

21-05-2019

Názov predmetu zákazky:

Rekonštrukcia vstupných brán na objektoch RSLT Bánovce nad Bebravou

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)