Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-05-2019

Názov predmetu zákazky:

Oprava L.C. Bacúch mlyn - Zámrzlá

Zákazka bola zaslaná osloveným záujemcom cez PROEBIZ

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)