Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

22-05-2019

Názov predmetu zákazky:

Rekonštrukcia sprchových kútov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)