Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

22-05-2019

Názov predmetu zákazky:

Oprava zemných ciest a zvážnic na LS Stupava, LS Lozorno a SL Sološnica

Zákazka bola zaslaná osloveným záujemcom cez PROEBIZ

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)