Facebook Statistics

Druhý štátny tajomník

Ing. Andrej Gajdoš

Andrej_Gajdoš_statny_tajomnik

Vyštudoval Fakultu ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v minulosti pracoval ako referent. Stál pri budovaní Pôdohospodárskej platobnej agentúry, kde neskôr viedol oddelenie autorizácie priamych platieb a následne šéfoval odboru priamych platieb a environmentálnych podpôr. Tieto skúsenosti zúročil v súkromnom sektore v spoločnosti zaoberajúcej sa implementáciou a koordináciou pri zavádzaní podporných schém a priamych platieb do praxe pre poľnohospodárske podniky, riešením legislatívnych otázok, poradenstvom a spoluprácou pri riadení fariem. Pôsobil aj ako poradca/konzultant Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

 Má bohaté skúsenosti s účasťou a spoluprácou v riadiacich výboroch Európskej komisie pre prípravu a schvaľovanie legislatívnych predpisov v oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie a taktiež má prax v tvorbe národnej legislatívy, zavádzaní a zosúladení (aproximácii) európskej legislatívy súvisiacej s pôdohospodárstvom a rozvojom vidieka s legislatívou SR.


Kontakt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
tel. č.: 02/592 66 506


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood