Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Aktuality

Aktuálne výzvy IROP podľa oblastí

22-08-2017

Usmernenie ku korešpondenčnej adrese RO pre IROP po 1.10.2020

Na základe novely Zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 60/2013 Z. z. a zákona č. 313/2013 Z. z. Z o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon), Integrovaného regionálny operačný program (ďalej len ,,IROP") s účinnosťou od 1. 10. 2020 prechádza pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že došlo k zmene adresáta-subjektu a nie korešpondenčnej adresy.

Nová korešpondenčná adresa na zasielanie písomnej dokumentácie na Riadiaci orgán pre IROP je:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Sekcia programov regionálneho rozvoja
Račianska 153/A P. O. Box 1
830 03 Bratislava 33

 

Aktuálne výzvy podľa oblastí

Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí.

STREDNÉ ŠKOLY

DOPRAVA

CESTY

CYKLOTRASY

DEINŠTITUCIONALIZÁCIA

CLLD

CHOD MAS

TECHNICKÁ POMOC

ZDRAVOTNÍCTVO