Facebook Statistics

Aktuality

Aktuálne výzvy IROP podľa oblastí

22-08-2017

Aktuálne výzvy podľa oblastí

Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí.

STREDNÉ ŠKOLY

DOPRAVA

CESTY

VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA

CYKLOTRASY

DEINŠTITUCIONALIZÁCIA

CLLD

CHOD MAS

Implementácia stratégií MAS

TECHNICKÁ POMOC

ZDRAVOTNÍCTVOAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood