Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Agrorezort podporí stredné odborné školstvo, vedu i výskum na univerzitách

25-03-2024

Dnešný slávnostný akt - podpis memoranda medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, tromi univerzitami so zameraním na agrárne štúdium a SK8, ktoré inicioval minister Richard Takáč na pôde Strednej odbornej školy v Pruskom –, je začiatkom novej formy spolupráce v oblasti odborného vzdelávania, rozvoja vedy, výskumu a inovácií v agrorezorte. Ministerstvo ako iniciátor memoranda vstupuje do spolupráce nielen finančne, ale aj odborne.

„Mojou úlohou ako ministra pôdohospodárstva je vytvárať vhodné podmienky a zabezpečiť všetky podporné mechanizmy, aj finančné, ako je napríklad Program rozvoja vidieka, pre rozvoj odborného školstva, ktoré vychováva mladú krv pre sektor poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva. Verím, že podpis dnešného memoranda je začiatkom nastavenia úspešnej spolupráce s akademickou obcou a krajmi a prispejeme spoločným úsilím k zachovávaniu a  zatraktívneniu agrárnych foriem štúdia a následne práce v agrosektore,“ poukázal minister Richard Takáč na potrebu podpory a zachovania poľnohospodárskych odborov v rámci celého Slovenska.

Cieľom memoranda je vytvorenie základného rámca pre partnerstvo zúčastnených strán, ktoré sa zaviazali aktívne spolupracovať v oblasti odborného vzdelávania, prípravy žiakov a študentov na výkon povolania a odborných činností, vedy, výskumu, inovácií a poradenstva pri napĺňaní spoločných cieľov pre rozvoj agrorezortu. Spolupráca bude zameraná najmä na posilnenie postavenia agrorezortu, prenos poznatkov a inovácií do praxe a odovzdávanie skúseností z praxe pre rozvoj stredného odborného vzdelávania ako jedného zo základných prvkov udržateľnosti ľudského potenciálu v agrorezorte.

Trenčiansky samosprávny kraj predstavuje garanta stredného odborného školstva v rámci Združenia samosprávnych krajov Slovenska SK8 a Stredná odborná škola Pruské je jedinou školou v tomto kraji, ktorá vychováva absolventov v poľnohospodárskych odboroch. Práve preto na pôde tejto inštitúcie bolo dnes podpísané Memorandum o spolupráci v oblasti odborného vzdelávania, vedy, výskumu, inovácií a poradenstva medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Združením samosprávnych krajov Slovenska a troma vysokými školami - Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Technickou univerzitou vo Zvolene a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Signatári memoranda:

  • Ing. Richard Takáč, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR         
  • Mgr. Jozef Viskupič, predseda SK8
  • Ing. Jaroslav Baška, podpredseda SK8
  • Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
  • Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor Technickej univerzity vo Zvolene
  • prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach      

Stredná odborná škola Pruské je jedinou školou v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá reaguje na potreby trhu v oblasti poľnohospodárstva, farmárstva, mechanizácie, agroturistiky, rozvoja vidieka, záhradníctva, krajinárstva, ochrany a tvorby životného prostredia, kynológie a potravinárskej výroby. Vychováva absolventov s priamym uplatnením u viac ako dvadsiatich zamestnávateľov v Trenčianskom regióne.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood