Facebook Statistics

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia (ďalej len „SLDI“) vznikla ako preddavková organizácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky od účinnosti zákona o dreve, t. j. od 1. 7. 2018. Je orgánom štátnej správy v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh. Okrem svojej poradenskej činnosti, sleduje, zisťuje a kontroluje plnenie povinností, ktoré vyplývajú pre hospodárske subjekty, obchodníkov s drevom a prepravcov, s pôsobnosťou v lesoch aj mimo lesných pozemkov na celom území Slovenskej republiky.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood