Facebook Statistics
Značka Kvality

Prvého júla nadobudol účinnosť zákon č. 113/2018 Z. Z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dreve“). Tento zákon upravuje práva a povinnosti hospodárskych subjektov, obchodníkov a prepravcov v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na trh. Definuje všeobecné podmienky uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh.

V zmysle uvedeného zákona príslušné orgány štátnej správy sledujú, zisťujú a kontrolujú dodržiavanie povinností zo strany hospodárskych subjektov, obchodníkov a prepravcov v tejto oblasti. V prípade nedodržiavania týchto povinností im hrozí pokuta, ktorá pri nelegálne uvedenom dreve na trh pri hospodárskom subjekte môže dosiahnuť výšku až 200 tis. €.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood