Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia (ďalej len „SLDI“) vznikla ako preddavková organizácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky od účinnosti zákona o dreve, t. j. od 1. 7. 2018. Je orgánom štátnej správy v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh. Okrem svojej poradenskej činnosti, sleduje, zisťuje a kontroluje plnenie povinností, ktoré vyplývajú pre hospodárske subjekty, obchodníkov s drevom a prepravcov, s pôsobnosťou v lesoch aj mimo lesných pozemkov na celom území Slovenskej republiky.