Facebook Statistics
Značka Kvality

Hlavné úlohy SLDI:

 • a) vykonáva dozor nad hospodárskymi subjektmi, obchodníkmi a prepravcami dreva a výrobkov z dreva;
 • b) ukladá opatrenia hospodárskym subjektom, obchodníkom a prepravcom dreva a výrobkov z dreva;
 • c) rozhoduje v prvom stupni o priestupkoch a iných správnych deliktoch, ktorých sa dopustili hospodárske subjekty, obchodníci a prepravcovia dreva a výrobkov z dreva; ak ide o dovoz dreva a výrobkov z dreva z partnerského štátu, rozhoduje o priestupkoch a iných správnych deliktoch podľa § 17 ods. 4 písm. c) zákona o dreve,
 • d) vykonáva bezodplatne poradenskú činnosť v oblasti uvádzania dreva na vnútorný trh a systémov náležitej starostlivosti;
 • e) spolupracuje s orgánmi pri poskytovaní a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov;
 • f) spolupracuje s ostatnými orgánmi verejnej správy, orgánmi policajného zboru a organizáciami v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh;
 • g) poskytuje súčinnosť colným orgánom a iným orgánom štátnej správy pri pochybnostiach o druhu, množstve a pôvode dreva a výrobkov z dreva;
 • h) zhromažďuje a spracováva údaje za oblasť uvádzania dreva a výrobkov z dreva na trh a poskytuje ich ministerstvu.

Na dosiahnutie účelu dozoru môže SLDI rozhodnúť o uložení opatrenia, o zadržaní dreva a výrobkov z dreva, o prepadnutí zadržaného dreva a výrobkov z dreva, ako aj o zákaze ďalšieho obchodovania s drevom a výrobkami z dreva.

SLDI je prostredníctvom svojich zamestnancov oprávnená:

 • vstupovať na pozemky, do stavby, do zariadení, do vozidiel, ktoré sa používajú na účely uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh alebo na ich prepravu;
 • samostatne zastavovať vozidlá prevážajúce drevo a výrobky z dreva na lesných cestách a lesných pozemkoch a ostatných pozemkoch;
 • požadovať preukázanie totožnosti osôb a ich trvalého pobytu na účely výkonu dozoru;
 • požadovať vyjadrenia, informácie, údaje a vysvetlenie o skutočnostiach dôležitých pre výkon dozoru.
 • vykonávať potrebné zisťovania na účely výkonu dozoru;
 • predvolávať osoby na podanie vysvetlenia o skutočnostiach dôležitých pre výkon dozoru;
 • vyžadovať predloženie dokladov a iných písomností, ktoré súvisia s výkonom dozoru, a nahliadať do nich;
 • odoberať originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov a iných písomností potrebných na zabezpečenie dôkazov, a vyhotovovať z nich kópie;
 • požadovať u osôb, u ktorých sa vykonáva dozor, identifikáciu dreva a výrobkov z dreva;
 • odoberať vzorky dreva a výrobkov z dreva na účely odbornej expertízy;
 • vyhotovovať obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy o zistených nedostatkoch a na účel zabezpečenia dôkazov.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood