Facebook Statistics
Značka Kvality

Národný potravinový katalóg

Staňte sa kvalifikovaným dodávateľom

21-08-2017

KVALIFIKÁCIA DODÁVATEĽOV

Čo znamená proces kvalifikácie v NPK?

Proces kvalifikácie znamená, že dodávateľ splnil podmienky osobného postavenia, ktoré určuje § 32 zákona o verejnom obstarávaní, je kvalifikovaným dodávateľom a voči štátu má vyrovnané všetky záväzky. Proces kvalifikácie je zavŕšený zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

​Ako zistím, či som kvalifikovaným dodávateľom?

​Každý dodávateľ, ktorý je platne zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedenom ÚVO, je kvalifikovaným dodávateľom. Či ste kvalifikovaným dodávateľom si môžete overiť na: https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektov-45e.html
Ak nie ste kvalifikovaným dodávateľom, môžete sa ním stať splnením podmienok osobného postavenia a ak požiadate ÚVO o zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov. Zoznam podmienok, ktoré musíte splniť ako aj formuláre príslušných tlačív nájdete tu: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html
Ak nie ste kvalifikovaným dodávateľom, chcete sa ním stať a potrebujete pomoc pri kvalifikácii, navštívte najbližšie lokálne centrum podpory, kde vám s procesom kvalifikácie pomôžu. 

​Kto mi pomôže s procesom kvalifikácie? Kam sa mám obrátiť?

V prípade potreby telefonickej alebo e-mailovej konzultácie sa môžete obrátiť na Call Centrum: 0800 700 706 alebo na [email protected].

V prípade potreby osobnej konzultácie sa môžete obrátiť na ktorékoľvek lokálne centrum podpory vo vašom okolí. Ich zoznam a adresy nájdete v časti "Návody" na www.npkinfo.sk.

​Aké dokumenty musím predložiť a kam ich zaslať, aby som sa stal kvalifikovaným dodávateľom?

​Zoznam potrebných dokumentov nájdete na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html

​Kvalifikácia znamená iba zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov alebo aj splnenie kvalitatívnych štandardov NPK?

​Kvalifikácia je viazaná na dodávateľa, kým splnenie kvalitatívnych štandardov NPK je viazané na produkty, ktoré dodávateľ ponúka.

​Čo je register partnerov verejného sektora?

​Je to verejne dostupný zoznam na https://rpvs.gov.sk/rpvs/

Do tohto registra sa povinne zapisuje každý, kto spĺňa podmienky na postavenie partnera verejného sektora. Pre osoby, ktoré sa do registra povinne zapisujú, je zápis v registri podmienkou na to, aby s nimi mohla byť uzavretá zmluva vo verejnom obstarávaní.

Partnerom verejného sektora je zo zákona každý, kto uzatvára zmluvu vo verejnom obstarávaní, alebo je subdodávateľom pre takúto zmluvu, ak ide o zmluvu na sumu prevyšujúcu jednorazovo 100 000,- eur, alebo v priebehu kalendárneho roka 250 000,- eur.

​Vzťahuje sa register partnerov verejného sektora aj na obchodovanie v NPK?

​Áno, ak ide o dodávateľa, ktorý je zo zákona partnerom verejného sektora.

​Kedy musím požiadať o zápis do registra partnerov verejného sektora?

​Ak nie je predpoklad, že by dodávateľ dodával za sumy vyššie, než jednorazovo 100 000,- eur, alebo v priebehu kalendárneho roka 250 000,- eur, zápis v registri pre neho nie je povinný.

​​Aký je postup pri zápise do registra partnerov verejného sektora?

​Registráciu je potrebné vykonať cez tzv. oprávnenú osobu, ktorou môže byť len advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na Slovensku. Prvým krokom by malo byť obrátenie sa na niektorý z takýchto subjektov.

Pre podrobnosti pozri tiež https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/FAQ.aspx

​Kto mi pomôže so zápisom do registra partnerov verejného sektora? Môže to niekto urobiť za mňa?

​Zápis do registra nemôže nikto vykonať sám za seba, musí byť vykonaný tzv. oprávnenou osobou. Pre podrobnosti odporúčame informácie priamo od Ministerstva spravodlivosti SR na https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/FAQ.aspx

Katalóg je k dispozícii na internetovej stránke www.npkinfo.sk alebo call centrum na čísle 0800 700 706 a e-mailová podpora [email protected].


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood