Facebook Statistics
Značka Kvality

Projekty podporované z fondov EÚ

Modernizácia informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov

  • Názov prijímateľa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

  • Názov projektu

Modernizácia informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov

  • Miesto realizácie projektu

Celé územie SR

  • Výška zazmluvneného NFP

286 164,05 EUR

  • Stručný opis projektu

Cieľom projektu bola modernizácia Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov (IS ESS AP). Modernizácia zahŕňala úpravy a zmeny funkčnosti existujúceho systému IS ESS AP, ktoré vyplynuli z legislatívnych zmien alebo z novo vzniknutých potrieb MPRV SR. Úpravy boli realizované primárne formou tzv. „change requests“ t.j. zmenových požiadaviek, zmien, vykonávaných prostredníctvom existujúcej Zmluvy o poskytnutí služieb systémovej a aplikačnej podpory a rozvoja Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov a jej dodatkov. Z hľadiska realizátora projektu bol projekt realizovaný Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Cieľovými skupinami projektu sú používatelia IS ESS AP, kam patria zamestnanci MPRV SR a mandantov. Projekt bol realizovaný prostredníctvom 3 hlavných aktivít a to Analýza a Dizajn, Implementácia a testovanie a Nasadenie . Miestom realizácie projektu bolo celé územie SR. Merateľným ukazovateľom projektu bol počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy, ktorý dosiahol hodnotu 14 úsekov.

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood