Facebook Statistics

Ochrana finančných záujmov EÚ v SR

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správu o činnosti za rok 2018

11-09-2019

Dňa 03. septembra 2019 zverejnil Európsky úrad Úrad OLAF v roku 2015 potláčal cezhraničné podvody a uzavrel rekordný počet vyšetrovaní pre boj proti podvodom (OLAF) už 19. výročnú správu o svojej činnosti.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykázal aj v roku 2018 dobré výsledky vyšetrovacej činnosti, pričom sa zameriaval na oblasti, v ktorých mohol priniesť európskym občanom najvyššiu pridanú hodnotu – zložité nadnárodné prípady, ktoré by vnútroštátne orgány nemohli vyriešiť samostatne. Či už v oblasti štrukturálnych fondov, colných záležitostí alebo priamych výdavkov, OLAF vďaka svojmu know-how a tímu vysoko kvalifikovaných vyšetrovateľov, forenzných odborníkov a analytikov mohol vyriešiť aj tie najzložitejšie prípady a zabrániť tak organizovaným zločineckým skupinám v sprenevere prostriedkov z rozpočtu EÚ.

Výsledky vyšetrovacej činnosti úradu OLAF za rok 2018 v číslach:

  • OLAF uzavrel 167 vyšetrovaní, pričom vydal 256 odporúčaní príslušným vnútroštátnym orgánom a orgánom EÚ,
  • OLAF odporučil, aby sa do rozpočtu EÚ vrátili prostriedky vo výške 371 miliónov eur,
  • v nadväznosti na 1259 predbežných analýz, ktoré uskutočnili experti OLAF-u, začal úrad vyšetrovanie v 219 nových prípadoch.

Trendy vo vyšetrovaní podvodov

OLAF znova predkladá vo výročnej správe aj analýzu niektorých najvýraznejších trendov, ktoré odhalil pri svojich vyšetrovaniach:

  • zakladanie falošných spoločností a maskovanie falšovaných obchodných transakcií s cieľom získať finančné prostriedky EÚ,
  • podvody pri propagácii poľnohospodárskych výrobkov, pričom peniaze sú často prané prostredníctvom tretích krajín,
  • úniky na clách zosnované cez nadnárodné zločinecké schémy.

Úrad OLAF sa aktívne zapája do rozvoja politiky boja proti podvodom

V roku 2018 OLAF výrazne prispel k príprave novej stratégie Komisie pre boj proti podvodom, a teraz bude riadiť jej vykonávanie. V stratégii sa navrhuje dôkladnejšia analýza údajov pre politické opatrenia v oblasti boja proti podvodom založené na dôkazoch, ako aj komplexnejšia analýza rizík podvodov, čo by malo viesť k lepšiemu nasmerovaniu kontrol zameraných na boj proti podvodom.

V máji 2018 Európska komisia prijala návrh na zmenu právneho základu OLAF-u. Komisia navrhla posilniť prípustnosť dôkazov získaných OLAF-om na vnútroštátnych súdoch, poskytnúť OLAF-u prístup k bankovým účtom, uľahčiť kontroly na mieste a poskytnúť úradu potrebné nástroje na plnenie jeho mandátu v oblasti DPH. Cieľom tejto zmeny je zabezpečiť, aby bol OLAF schopný efektívne spolupracovať s novou Európskou prokuratúrou (EPPO) a dopĺňať jej prácu v prospech európskych občanov.

Úplné znenie Výročnej správy OLAF-u za rok 2018 nájdete tu.

Zdroj: Tlačová správa OLAF-u č. 7/2019 zo dňa 03. 09. 2019 (aj v slovenskom jazyku):  https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/03-09-2019/olaf-2018-major-investigations-put-end-cross-border-fraud-schemes-stop_sk

Ďalšie informácie na twitteri OLAF-u: https://twitter.com/OLAFPress/status/1168913156112097281,  https://twitter.com/OLAFPress/status/1168810153220726786.

 


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood