Facebook Statistics
Značka Kvality

MZ SR ako SO IROP 2014 - 2020

Oznam pre všetkých žiadateľov/prijímateľov NFP v rámci ŠC 2.1.2, 2.1.3 a 2.1.4 o zmene zverejňovania dokumentov MZ SR ako SO pre IROP v rámci OP IROP (2014 – 2020) na webovom sídle RO pre IROP

Vážení žiadatelia/prijímatelia,

oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 1. februára 2022 sú všetky dokumenty OP IROP (2014 – 2020), ako aj dokumenty týkajúce sa MZ SR ako SO pre IROP, zverejňované na webovej stránke MIRRI ako RO pre IROP (viď. link https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/mz-sr-so-irop-2014-2020/). V rámci predmetného linku nájdete všetky dokumenty za OP IROP (2014 – 2020), ako aj dokumenty MZ SR ako SO pre IROP, ktoré boli zverejnené na stránke https://www.mpsr.sk/?navID=373 pred 1. februárom 2022. Všetky nové dokumenty OP IROP (2014 - 2020) budú zverejňované už len na webovej stránke MIRRI ako RO pre IROP.

Nadväzne na túto zmenu sa všetky odkazy na webové sídlo SO pre IROP uvedené vo všetkých dokumentoch vydaných SO pre IROP (výzvy, príručky, usmernenia....) menia na nové webové sídlo SO pre IROP. Upozorňujeme však, že pôvodné odkazy nie sú presmerované na nové webové sídlo, preto je potrebné si aktuálne dokumenty vyhľadať na novom webovom sídle SO pre IROP samostatne. Štruktúra usporiadania zverejnených dokumentov zostala nezmenená.

Staré odkazy na zverejnené dokumenty sa v príslušných dokumentoch vydaných SO pre IROP budú upravovať priebežne pri najbližšej aktualizácii konkrétneho dokumentu.
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood