Facebook Statistics

Ochrana finančných záujmov EÚ v SR

Európska komisia zverejnila 29. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2017

25-09-2018

Európska komisia zverejnila 29. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2017, ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood