Facebook Statistics
Značka Kvality

Zasadnutie Slovenskej národnej platformy pre alternatívne metódy (apríl 2023, online)

25-05-2023

Po krátkej prestávke zasadala Slovenská národná platforma (SNP 3Rs) opäť online. Na zasadnutí odznelo veľa zaujímavých a prínosných informácií.

Zasadnutie SNP 3Rs sa konalo 26. 4. 2023 online, pod organizačnou záštitou odboru bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR, ktorý je ustanovený ako Národný kontaktný bod siete PARERE.

Expertka siete PARERE, Dr.rer.nat., Ing. Helena Kanďárová, ERT, riaditeľka Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied (ÚEFT CEM SAV), vedúca slovenského laboratória EU-NETVAL, na zasadnutí prezentovala informácie z posledného PARERE meetingu v Joint Research Centre (JRC), ktorý sa konal koncom marca 2023 v talianskej Ispre.

Pani doktorka Kanďárová na zasadnutí tiež informovala aj o pripravovanom kongrese TOXCON, ktorý organizuje každý druhý rok na Slovensku Slovenská toxikologická spoločnosti SETOX (27. – 29. 9. 2023, Vysoké Tatry) a informovala aj o ESTIV training course, ktorý sa uskutoční na SAV (29. 5. – 2. 6. 2023).

Na zasadnutí pani doktorka Kanďárová informovala aj o najnovších aktivitách SNP 3Rsnadchádzajúcich konferenciách s témou 3R.

Na záver zasadnutia prebehla aj krátka, ale podnetná diskusia o zapojení SNP 3Rs v rámci pripravovaného kongresu TOXCON.

Viac informácií zo zasadnutia, ako aj odkazy na konferencie či publikácie s témou 3R nájdete v zápisnici zo zasadnutia.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood