Facebook Statistics

Kontakt

RNDr. Zuzana Ševčíková, PhD.
zuzana.sevcikova@land.gov.sk
Odbor bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR
Národný kontaktný bod siete PARERE
organizačné zabezpečenie SNP 3Rs

Ing. Helena Kanďárová, PhD., ERT
helena.kandarova@savba.sk
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
expertka siete PARERE za SR
odborná garantka SNP 3Rs


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood