Facebook Statistics

EU-NETVAL

Sieť laboratórií EU-NETVAL pozostáva z testovacích laboratórií v členských štátoch EÚ. Hlavnými úlohami EU-NETVAL sú validačné štúdie alternatívnych metód, ktoré pomáhajú pri validáciách Referenčnému laboratóriu EÚ pre alternatívy k testovaniu na zvieratách (EURL ECVAM). EU-NETVAL laboratóriá zároveň prispievajú k identifikácii vhodných in vitro metód, ktoré by mohli byť v budúcnosti zahrnuté do regulačného rámca EÚ.

V Slovenskej republike zastával od decembra 2015 do júna 2020 funkciu EU-NETVAL testovacieho laboratória hameln rds a.s. Od novembra 2020 je EU-NETVAL laboratóriom za Slovenskú republiku Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie (Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied).

Zoznam všetkých testovacích laboratórií siete EU-NETVAL je dostupný na webovej stránke Európskej komisie.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood