Facebook Statistics
Značka Kvality

PARERE

Odbor bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR OBPaV MPRV SR) je určený ako národný kontaktný bod siete PARERE (Preliminary Assessment of REgulatory RElevance) podľa smernice EP a R 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (čl. 47, ods. 5).

Sieť PARERE pozostáva z národných kontaktných bodov sídliacich v jednotlivých členských štátoch EÚ. PARERE poskytuje poradenstvo Referenčnému laboratóriu EÚ pre alternatívy k testovaniu na zvieratách (EURL ECVAM) ohľadom relevantnosti a vhodnosti alternatívnych metód na validáciu. Povinnosťou EURL ECVAM je, okrem iného, validácia alternatívnych metód používaných na posúdenie bezpečnosti. Pri tejto činnosti asistuje EURL ECVAM-u sieť laboratórií členských štátov EÚ (EU-NETVAL) (v SR je EU-NETVAL laboratóriom Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, Centrum experimentálnej medicíny SAV). Za SR sa zasadnutí zúčastňuje Ing. Helena Kanďárová, PhD., ERT (Slovenská toxikologická spoločnosť SETOX, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV).

OBPaV MPRV SR má tiež ako kontaktný bod siete PARERE zriadenú národnú odbornú elektronickú skupinu, pozostávajúcu z expertov v oblasti toxikológie, posudzovania bezpečnosti chemických látok, výskumu, vývoja a validácie alternatívnych metód, ale aj ochrany zvierat používaných na vedecké účely.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood