Facebook Statistics
Značka Kvality

Užitočné odkazy

Názov a link Doplňujúce informácie
Animal Study Registry združuje štúdie zahŕňajúce testy na zvieratách s cieľom posilniť reprodukovateľnosť in vivo biomedicínskych štúdii a zlepšiť kvalitu biomedicínskeho výskumu
AOPWiki zdroj informácií o Adverse Outcome Pathways pre posudzovanie in vivo projektov pre vedecké účely, pomôcka pre analýzu nákladov a prínosov štúdií in vivo
Education and Training Platform for Laboratory Animal Science (ETPLAS) vzdelávanie laboratórnych pracovníkov v oblasti 3Rs
EU-NETVAL sieť laboratórií EÚ pre validáciu alternatívnych metód, asistujú EURL ECVAM pri validácii
EURL ECVAM Database on Alternative Methods to Animal Experimentation (DB-ALM) prehľad alternatívnych metód v biomedicínskom výskume a toxikológii, ktoré nevyužívajú živé zvieratá
European Animal Research Association (EARA) organizácia informujúca o potrebe a výhodách humánneho vedeckého výskumu na zvieratách
Európska komisia sekcia venovaná zvieratám používaným na vedecké účely
Európske centrum pre ekotoxikológiu a toxikológiu chemických látok ECETOC vývoj spoľahlivých a podložených riešení v oblasti toxikológie chemických látok
Európske partnerstvo pre alternatívne prístupy k testovaniu na zvieratách EPAA spolupráca medzi Európskou komisiou a priemyslom za účelom vývoja, validácie a akceptácie alternatívnych metód v regulačnom testovaní
Národná platforma SNP 3Rs propagácia alternatívnych metód testovania na zvieratách na Slovensku
Národný výbor na ochranu zvierat používaných na vedecké účely odborné poradenstvo orgánom štátnej správy vo veterinárnej oblasti a poradným výborom pre dobré životné podmienky zvierat ohľadom získavania, chovu, umiestnenia a starostlivosti o zvieratá a ich používania v postupoch využívajúcich zvierat
Národné výbory pre ochranu zvierat na vedecké účely v EÚ predstavitelia Národných výborov, ktoré poskytujú odborné poradenstvo orgánom štátnej správy vo veterinárnej oblasti a poradným výborom pre dobré životné podmienky zvierat ohľadom získavania, chovu, umiestnenia a starostlivosti o zvieratá a ich používania v postupoch využívajúcich zvierat
Referečné laboratórium EÚ pre alternatívy k testovaniu na zvieratách (EURL ECVAM) posudzovanie relevantnosti a vhodnosti alternatívnych metód testovania na zvieratách
Sieť PARERE sieť expertov členských štátov EÚ pre posudzovanie regulatívnej relevantnosti alternatívnych metód
Slovenská toxikologická spoločnosť SETOX podpora toxikologického vzdelávania ako aj vývoja a implementácie in vitro metód do toxikologickej praxe
Štátna veterinárna a potravinová správa SR sekcia venovaná ochrane zvierat používaných na vedecké účely
Tracking System for Alternative Methods towards Regulatory Acceptance TSAR sledovací systém regulatívneho akceptovania alternatívnych metód
Vedecký výbor EURL ECVAM (ESAC)        vykonáva nezávislé vedecké peer review validačných štúdií alternatívnych metód
Vzdelávací program „Ochrana zvierat používaných na vedecké účely“ program Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov Košice pre zamestnancov výskumných a vedeckých inštitúcií podieľajúcich sa na experimentoch, postupoch a používaní zvierat na vedecké alebo vzdelávacie účely; najbližšie termíny programu
Zoznam expertov siete PARERE v EÚ experti členských štátov EÚ pre posudzovanie regulatívnej relevantnosti alternatívnych metód

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood